Tomáš Machula

je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

Související akce

středa
21. 2.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O stvoření v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 21. 2. 2024 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Člověk se nikdy nepřestane ptát, odkud vyšel a kam směřuje. Kde má původ řád vesmíru a co je příčinou mnohosti věcí a bytostí a rozdílů mezi nimi. Zda svět je pouze jeden, či zda jich existuje nepřeberné množství. A konečně také, odkud se bere dobro a zlo ve stvoření a které z nich nakonec převáží. Jak na tyto otázky odpovídá Tomáš Akvinský?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
12. 1.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O stvoření člověka | Tomáš Akvinský

středa 12. 1. 2022 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, stvořil je jako muže a ženu. Požehnal jim slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nade všemi živočichy.“ (srov. Gn 1, 27–28)

Jak vznikl první člověk? Co si představit pod učiněním těla z bláta země? A pod utvořením ženy z mužova žebra? Co to znamená, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu? Spolu se svatým Tomášem se ohlédneme za ztraceným rájem a zkusíme alespoň částečně porozumět sami sobě.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
13. 5.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VÍŘE A O NADĚJI | Sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 5. 2020 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Víra a naděje. Dvě ze tří božských ctností, jež jsou duší mravního jednání křesťana, uschopňují nás jednat jako Boží děti a dojít do cíle – do věčné blaženosti. Spolu s Tomášem se zamyslíme nad jejich podstatou, jejich vzájemným vztahem a jejich místem v životě člověka.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

úterý
28. 1.
19:30

barokní refektář (vstup Jalovcová 2)

TOMÁŠ A JEHO SUMY | Představení nové knihy Tomáše Machuly

úterý 28. 1. 2020 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jalovcová 2)
Dominikánský knižní salón

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
9. 11.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O VĚČNÉ BLAŽENOSTI | sv. Tomáš Akvinský

středa 9. 11. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Věčná blaženost není jen zajímavý teologický koncept, je to otázka života – nebo smrti. Otázka po cíli našeho života, po smyslu každého našeho činu, myšlenky, slova či utrpení. Má náš život skutečně cíl? Zaměřujeme k němu vědomě své kroky?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
13. 4.
19:30

foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)

O LÁSCE A MILOSRDENSTVÍ | sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 4. 2016 v 19.30 hod.
foyer barokního refektáře (vstup Jilská 5)
Dominikánský knižní salón

Příspěvek Tomáše Akvinského k roku milosrdenství není vůbec bezvýznamný. Jeho Teologická suma nás vybízí, abychom si nejprve ujasnili, co se vlastně pod pojmem lásky a milosrdenství skrývá. O to účinněji je budeme moci nejen přijímat, ale i rozdávat.

Hosté: Tomáš Machula, Karel Šprunk

zobrazit podrobnosti

středa
7. 10.
19:30

čítárna kláštera (vstup Husova 8)

ANDĚLSKÝ UČITEL O ANDĚLECH | Tomáš Akvinský

středa 7. 10. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Husova 8)
Dominikánský knižní salón

Andělé jsou dnes populární bytosti. Jsou to však tytéž nemateriální inteligentní a svobodné substance, o kterých uvažuje Tomáš Akvinský ve své Teologické sumě? Může Tomášův myšlenkový experiment obstát před současným kritickým myšlením?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
13. 5.
19:30

čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)

SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ: OTÁZKY O CTNOSTECH

středa 13. 5. 2015 v 19.30 hod.
čítárna kláštera (vstup Jilská 7a)
Dominikánský knižní salón

Pro sv. Tomáše etika neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k dobrému, smysluplnému životu. Co to jsou kardinální ctnosti? Lze mít jednu a zároveň postrádat jinou? Jsou přirozené ctnosti nezbytné pro věčný život a božské ctnosti nezbytné pro život pozemský?

Hosté: Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

čtvrtek
5. 3.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

PROSTÍ VĚŘÍCÍ? | laici v církvi

čtvrtek 5. 3. 2015 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)
Rozpravy u dominikánů

Pod pojmem církev si mnoho lidí představí na prvním místě její hierarchii. Laici jsou v tomto pohledu vnímáni jako „prostí věřící“; pouhý objekt péče pastýřů církve, případně příjemce „servisu“, který církev nabízí. Lumen Gentium však v perspektivě církve jako Božího lidu připomíná, že všichni pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěcení na duchovní chrám a na svaté kněžstvo, aby každým skutkem jako křesťané přinášeli duchovní oběti a hlásali mocné činy toho, který je ze tmy povolal ke svému podivuhodnému světlu (LG 10).

Hosté: Irenej Fintor, Tomáš Machula

zobrazit podrobnosti

středa
9. 11.
19:30

barokní refektář (vstup Jilská 5)

Němý vůl? | Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského

středa 9. 11. 2011 v 19.30 hod.
barokní refektář (vstup Jilská 5)

Je myšlení Tomáše Akvinského aktuální ještě dnes? Jakou roli pro obeznámenost s Tomášovým dílem hrají dostupné překlady? Jak vůbec překládat spisy středověkého Mistra?

Hosté: Dominik Duka, Petr Dvořák, Tomáš Machula, Vojtěch Novotný, Jan Sokol, Stanislav Sousedík, Karel Šprunk

Moderuje: Benedikt Mohelník OP

zobrazit podrobnosti